+90 212 886 61 73
info@pektas.com.tr
Türkçe
 • Türkçe
 • Español
 • Русский
 • English

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’de kurulu Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pektaş” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli çalışanlarımıza ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Pektaş bu temel kurallara uygun davranarak çalışanın Kurum’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin;

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından ulaştırılan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek olarak işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi:

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
İletişim Verisi: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no.
Özlük Verisi: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları.
Finans Verisi: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri.
Mesleki Deneyim Verisi: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri.
Sağlık Bilgileri Verisi: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.

Biyometrik Veri:                           Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri vb.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize resmi kurum ve kuruluşlar tarafından iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilir:

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Pektaş tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, Çalışanlar tarafından sağlanan kişisel verileri, Şirketin ve Çalışanların iş akdine konu hizmetlerin sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile Pektaş’a ait Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirlenen ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, iş akdinin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve iş akdinin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Şirket ile çalışanımız arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık çıkması ihtimaline binaen, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere kişisel verileri saklayabilecektir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileri işleme ve aktarma şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu olarak bu durumu üçüncü kişiye bildirmekte ve üçüncü kişinin kendisine aktarılan kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi gerekli işlemleri yapması için gerekli hukuki tedbirleri almaktayız. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE İMHA EDİLMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında; Pektaş Çalışanları Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kuralları gereğince silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No:

İletişim Linki:

Adres:

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pektaş” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli çalışan adaylarımıza ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Pektaş bu temel kurallara uygun davranarak çalışan adayının Kurum’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin;

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından ulaştırılan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek olarak işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi:

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
İletişim Verisi: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no.
Özlük Verisi: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları.
Mesleki Deneyim Verisi: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan iş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sırasında toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen ilkeler ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu kapsamda CV’lerin incelenmesi pozisyona uygun olup olmadığınıza karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla, işe alım ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketlerimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere; https://pektas.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Pektaş’a Ait Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Pektaş tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, Çalışan Adayı tarafından sağlanan kişisel verileri, iş akdinin kurulması ilişkisi süresince ve herhalde işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklayacak ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenecek olup bu süre her halde 3 yılı geçmeyecektir.

 1. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No:

İletişim Linki:

Adres:

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pektaş” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Pektaş bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Kurum’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin;

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirketin satıcı/hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; ürün veya hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirkete iletmeniz ve internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir.

Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüklerine uymaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Pektaş tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Şirket tarafından müşterilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir.

Kimlik Verisi:

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
İletişim Verisi: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no.
Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi.
Özlük Verisi: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları.
Finans Verisi: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri.
Mesleki Deneyim Verisi: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri.

 

3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Pektaş tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

4.     Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

5.     Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve Pektaş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki  koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6.     Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda veri sahipleri,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No:

İletişim Linki:

Adres:

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunmasına ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu Başvuru Formu’nu doldurmalı ve belirtilen ekleri ile birlikte,

 

1. İletişim Bilgileriniz
 

Ad Soyad                               :

T.C.K.N./ Pasaport Numarası:

Uyruk                                        :

Telefon                                   :

E-posta                                  :

Adres                                     :

 

 

2. Şirketimiz ile ilişkiniz
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediğini, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiğini, varsa Şirketimiz ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube bilgisini ve şirketimiz ile olan ilişkinizi açıklayan her türlü açıklamayı yazınız.
Çalışan  

 

Eski Çalışan
İş ortağı/Danışman
Ziyaretçi
Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı
  Müşteri

 

Kullanıcı/Üye
Diğer

 

3. Talebiniz (Doldurulması zorunlu alan)
Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Şirketimize iletmeniz gerekecektir.
Talep Seçim Sağlanması Gereken Bilgi/Belge
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir

veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

 

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

Veri işleme faaliyetini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere

aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri

işbu Form ekinde iletiniz.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

 

a)☐

 

b)☐

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve

varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri

işbu Form ekinde iletiniz.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

 

a)☐

 

b)☐

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve

varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım.

Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya

form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

 

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz

belgeleri aşağıda belirtiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.
Elden teslim almak istiyorum
Adresime gönderilmesini istiyorum
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yazılı başvurularda evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin:

Adı Soyadı                          :

Başvuru Tarihi                   :

İmza                                    :

Şirkete ait tebligatların kabul edildiği adres yazılmalıdır.

İlgili başvuruların yapılabileceği e-posta adresi yazılmalıdır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pektaş”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde;

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda işkur, kolluk kuvvetleri, mahkeme ve iş kazası yasal bildirimlerinin yapılması, üretim kayıt, kalite kontrol, bakım onarım faaliyetleri, geri dönüşüme gönderim, cari kart açılışı, değişikliği ve takibi, devlet destek ve teşvik uygulamaları, satın alma talebi, sevkiyat işlemleri, sipariş giriş, tedarikçi seçimi ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla;

Veri sahibi kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri

şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin müşteri ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Pektaş resmi web sitesinde yayımlanmış Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ilgili Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Pektaş tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

Kabul Ediyorum.
Kabul Etmiyorum.

Veri Sahibinin Adı Soyadı:

Tarih/İmza:

 

 

 

PEKTAŞ İSTİFLEME SİSTEM VE DONANIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

***Bu Politika metninde yer alan tüm içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ. 3

1.1.       Amaç. 3

1.2.       Kapsam.. 3

1.3.       Tanımlar. 3

 1. İLKELER.. 5
 2. KAYIT ORTAMLARI. 6
 3. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER.. 6

4.1.       Saklamaya İlişkin Açıklamalar. 6

4.2.       İmhaya İlişkin Açıklamalar. 7

 1. İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER.. 8

5.1.       İdari Tedbirler. 8

5.2.       Teknik Tedbirler. 9

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ. 10
 2. PERİYODİK İMHA VE KİŞİSEL VERİ İMHA BAŞVURUSU.. 11

7.1.       Periyodik İmha. 11

7.2.       Kişisel Veri İmha Başvurusu. 11

 1. KİŞİSEL VERİ İMHA TEKNİKLERİ. 12

8.1.       Kişisel Verilerin Silinmesi 12

8.2.       Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 13

8.3.       Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 13

 1. VERİ SÜRECİNDE YER ALANLARIN UNVANI, BİRİMİ VE GÖREVİ. 15
 2. DİĞER HUSUSLAR.. 15

 

 

  GİRİŞ

  • Amaç

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve ilgili kişileri kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pektaş” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Politika; çalışan adayları, ürün/hizmet alan kişi yetkilisi/çalışanları, tedarikçi yetkilisi/çalışanları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin saklanması ve imhasını kapsamakta olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ile kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan ilgili kişilere ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan Aktif müşterilerimiz gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. Yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.

İşbu Politika zaman zaman güncellenebileceğinden, Politika’nın en güncel versiyonuna ulaşmak için düzenli olarak Şirket’in web adresini ziyaret etmenizi rica ederiz. Ayrıca, işbu Politikada kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması gibi sair hususlarda hüküm bulunmayan hallerde bu hususlardaki detaylı bilgiye https://pektas.com.tr/  adresinde yer alan Pektaş Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

KVKK ve ilgili diğer mevzuat ile Politika arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun ya da KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası: https://pektas.com.tr/ adresinde yer Pektaş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
İlgili Kişi Başvuru Formu: Şirket bünyesinde kişisel verileri işlenen ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika: Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumluları Sicili (VERBİS): Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili.
Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
 1. İLKELER

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

 1. KAYIT ORTAMLARI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer alan ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

(Tablo 1: Kişisel Veri Kayıt Ortamları Tablosu)

ELEKTRONİK ORTAMLAR ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMLAR
Verilerin bilgisayar, telefon gibi sair teknolojik cihazlar içerisinde tutulduğu ortamlardır:

–     Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım vb.);

–     Yazılımlar;

–     Bilgi güvenliği cihazları;

–     Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü);

–     Mobil Cihazlar (telefon, tablet vs.);

–     Optik diskler ve çıkartılabilir bellekler (CD, DVD, USB, Harici disk vs.);

–     Bulut depolama (kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlar).

 

Verilerin kâğıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır:

–     Kâğıt;

–     Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri);

–     Yazılı, basılı, görsel ortamlar.

 1. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

Şirket tarafından, ilgili kişilere ait kişisel veriler Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda, saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir:

İlgili kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında özellikle[2]; (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ile (iii) müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan elektronik veya elektronik olmayan ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak saklanıyor olmasına rağmen, saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re ’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda, Kanun ve Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde ilgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 1. İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Şirket tarafından alınmış olan idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirketimiz öncelikle, kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

Şirket tarafından tespit edilen süreç bazında saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda (Tablo 2) yer almaktadır. Ayrıca; süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta yer almaktadır.

(Tablo 2: Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri)

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ[3] İMHA SÜRESİ
Ürün Hizmet Alan Kişiler ile Tüzel Kişi Ürün Hizmet Alıcılarının Yetkileri/Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veriler Sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Tedarikçilere veya Tüzel Kişi Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veriler Sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Sözleşme İşlemleri Dolayısıyla Elde Edilen Kişisel Veriler Sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kişisel Veriler Alındığı yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uyarınca İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı Tarafından Alınan, Dışarıdan Hizmet Alınan Kişiler ile İlgili Tüm Kişisel Veriler Sözleşmenin bitiminden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Güvenlik Kamera Görüntüleri Kayıt Tarihinden İtibaren 1 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanlara İlişkin Kişisel Veriler İş İlişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Potansiyel Müşteri ve Tedarikçilerden İş Geliştirme İçin Alınan Kişisel Veriler Alındığı tarihten itibaren 1 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
Genel Kurula İlişkin Kişisel Veriler ile Taşınmazlara İlişkin Kişisel Veriler Süresiz Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
IP Adreslerine İlişkin Kişisel Veriler Alındığı Tarihten İtibaren 6 ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha sürecinde
 1. PERİYODİK İMHA VE KİŞİSEL VERİ İMHA BAŞVURUSU
  • Periyodik İmha

Şirket, Kanun, ilgili mevzuat, Pektaş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket tarafından yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Şirket iki periyodik imha süreci arasındaki süre 6 ayı geçmemek kaydıyla, periyodik imha tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgili kişi, Kanunun 13.maddesine istinaden Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin imhasını talep ettiğinde[4];

 1. KİŞİSEL VERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Bu kapsamda, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Şirket tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veriler aşağıdaki tabloda (Tablo 3) yer alan yöntemlerle silinir:

(Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri)

YÖNTEM AÇIKLAMA
Yazılımdan Güvenli Olarak Silme Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

o   Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

o   Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Kâğıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Kişisel veriler aşağıdaki tabloda (Tablo 4) yer alan yöntemlerle yok edilir:

(Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri)

YÖNTEM AÇIKLAMA
Fiziksel Yok Etme Elektronik olmayan ortamda tutulan belgeler, evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Elektronik ortamda kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

De-manyetize etme (degauss) Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.
Üzerine yazma Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

Kişisel veriler aşağıdaki tabloda (Tablo 5) yer alan yöntemlerle anonim hale getirilir[5]:

(Tablo 5: Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri)

YÖNTEM AÇIKLAMA
Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri, saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilmektedir. Örneğin, yüksek derecede betimleyici olan kişilerin isim, soy isimleri, yaşadığı yer bilgisi veri gruplarının çıkartılması ile anonimleştirme sağlanmaktadır.

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkaralar saklanan veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, bir şirkette tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hale getirilebilecektir.

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, şirketin futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri kümesinde ‘Yaş:65’ yerine ‘Bilinmiyor’ yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir. Örneğin, bir işyerinde çalışan personelin kıdem yılları doğrudan belirtilmek yerine, işyerindeki çalışma yılına göre bir tanımlama kullanılabilir. 5 yıldan az, 5 ile 10 yıl arasında veya 10 yıldan çok olmasına göre; çok deneyimli, deneyimli ya da deneyimsiz olarak ifade edilerek spesifik kıdem yılı belirtilmeyerek anonim hale getirilebilir.

Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; çalışanların doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi, açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/−) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır. Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç ilgili kişiye ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

 1. VERİ SÜRECİNDE YER ALANLARIN UNVANI, BİRİMİ VE GÖREVİ

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında görevli birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda (Tablo 6) verilmiştir.

(Tablo 6: Saklama ve İmha Süreçleri Görev Dağılımı)

UNVAN BİRİM GÖREV
Şirket çalışanlarının Politika’ya uygun hareket etmesinden ve şirket içerisinde KVKK sürecinin mevzuata uygun ve eksiksiz yürütülmesinden sorumludur.
Politika’nın hazırlanması, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.
Şirket içi denetimlerin sağlanmasından sorumludur.
Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
 1. DİĞER HUSUSLAR

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve Şirket’in internet sitesinde https://pektas.com.tr/ olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır.

İşbu Politika; Kanunda yapılan değişiklikler, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ve bilişim alanındaki gelişmeler gibi güncelleme yapılmasını gerekli kılan durumlarda ve/veya ihtiyaç halinde güncellenir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda yer alan “Değişiklik Tablosu”na işlenir.

İşbu Politika ve güncelleme kapsamında Politika’da yapılan değişiklikler, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU
Madde Numarası Değişiklik Tarihi Açıklama

 

[1] İlkeler hakkındaki detaylı bilgilere https://pektas.com.tr/ adresinde yer alan Pektaş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

[2] Saklama (işleme) amaçları hakkındaki detaylı bilgilere https://pektas.com.tr/ adresinde yer alan Pektaş Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

[3] Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Şirket tarafından güncellemeler yapılabilir.

[4] İlgili kişi tarafından Şirket’e yapılacak başvurunun ne şekilde yapılması gerektiği hakkında detaylı bilgilere https://pektas.com.tr/ adresinde yer alan Pektaş Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

[5] Kanun’un 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

Çerez (Cookie) Politikası

 

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” ya da “Pektaş” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

 

İşbu Çerez Politikası metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://pektas.com.tr/  internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları ve üyeleri (“Veri İlgilisi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

 

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez (Cookie) Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez (Cookie) Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 1. Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

https://pektas.com.tr/  ve Şirket’in iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Bu kapsamda çerezler hem sizi tanımamıza yardımcı olmakta hem de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

 1. Çerezler Aracılığıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir.

Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

 1. Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 1. Yasal düzenlemelere uygunluk

Site ve Şirket iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında güncellenir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

 1. Veri İlgilisi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri ilgilileri;

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://pektas.com.tr/  adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Veri İlgilisi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için https://pektas.com.tr/  adresinde yer alan ÇerezMetni’ni incelemenizi rica ederiz.

 

Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen “Kabul Ediyorum” seçeneğini tıklayınız.

Kabul Ediyorum

 

Çerez(Cookie) Politika Metni linki eklenmelidir.

 

“Kabul ediyorum” seçeneği sunarak veri ilgilisinin bu çerezleri kabul etmesini sağlamaktayız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Pektaş İstifleme Sistem ve Donanımları Sanayi Ticaret Limited Şirketi  (“Şirket”) olarak https://pektas.com.tr/  (“Site”) sitesini ziyaret eden kullanıcı ve üyelerin verilerinin korunmasına ve özel hayatlarının gizliliğine son derece saygı duymakta ve önem vermekteyiz. Şirket, kullanıcılarının ve üyelerinin mahremiyetine son derece saygı duymaktadır ve bunu ilke edinmiştir. Lütfen https://pektas.com.tr/ işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek için birkaç dakikanızı ayırınız.

 

Kullanıcılar ve üyeler, bu Site’ye girerek ve kullanarak bu Gizlilik Politikası’nı açıkça kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca bu Site için geçerli olup Site üzerinden yönlendirilen bağlantılar için geçerli değildir.

 

İşbu Site ziyaret edildiğinde, gerekli hizmetlerin sağlanması adına doğrudan veya dolaylı olarak bazı kişisel verilerin alınması gerekmektedir. Bu kişisel veriler, kullanıcıların/üyelerin onayı alınmadan herhangi bir gerekçe ile diğer üyeler veya üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Zira, https://pektas.com.tr/  yetkili birimleri hariç bu verilere yalnızca kişisel verinin ilgilisi kullanıcılar/üyeler ulaşabilir ve değişiklik yapabilir. Diğer kullanıcıların/üyelerin ve üçüncü kişilerin kullanıcı/üye tarafından Site’ye verilen bu verilere ulaşması veya değiştirmesi mümkün değildir.

 

Kullanıcılar ve üyelere ait bu veriler Sitemiz tarafından güvenle muhafaza edilmektedir. Ancak, bu veriler kullanıcı/üye ile posta, e-posta, telefon ve diğer teknolojik ileti yolları ile iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir.

 

Kullanıcı ve üye, işbu Gizlilik Politikası’na konu verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://pektas.com.tr/  adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı/üyenin tam, doğru ve güncel bilgileri sağlamamış olmasından kaynaklı ortaya çıkabilecek olan doğrudan ve dolaylı zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı/üye bu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Call Now Button